Việt Nam và Cuba trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng và mô hình kinh tế - xã hội

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia Hội thảo do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng - Chánh Văn phòng Trung ương làm trưởng đoàn.

  Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí José Ramón Balaguer, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm trưởng đoàn.

Nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba sang thăm Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định việc tổ chức Hội thảo lý luận giữa hai Đảng cũng như các chuyến thăm của các lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế thương mại... trong thời gian qua là minh chứng sống động cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.

Hội thảo lý luận giữa hai Đảng được tổ chức vào thời điểm quan trọng trong tiến trình phát triển ở mỗi nước, là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau thảo luận về những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn phát triển của mỗi nước; làm rõ vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam và cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế, xã hội ở Cuba.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Việt Nam chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là kết quả tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới.

Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ phải tiếp tục thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa phù hợp với từng giai đoạn phát triển trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội xác định: “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong các giai đoạn cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định công tác chính trị, tư tưởng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng và có nhiều chủ trương, định hướng về công tác này, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân quán triệt sâu sắc mục tiêu kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; chống giáo điều, bảo thủ, trì trệ hoặc chủ quan, nóng vội; coi trọng giữ vững bản chất giai cấp công nhân và các nguyên tắc hoạt động của Đảng...

Đồng chí José Ramón Balaguer cảm ơn những tình cảm hữu nghị, đoàn kết đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Cuba trong mọi hoàn cảnh. Cuba đánh giá cao việc đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu là đoàn quốc tế đầu tiên đến dự tang lễ của lãnh tụ Fidel Castro.

Đồng chí José Ramón Balaguer nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Đại hội VII Đảng Cộng sản Cuba (4/2016). Đại hội xác định tầm nhìn quốc gia độc lập, chủ quyền, xã hội chủ nghĩa, dân chủ, thịnh vượng và bền vững. Đại hội VII Đảng Cộng sản Cuba đã thông qua ba văn kiện cương lĩnh để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba: Khái niệm hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội - xã hội chủ nghĩa của Cuba; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tới năm 2030: Đề xuất về tầm nhìn quốc gia, các trụ cột và lĩnh vực chiến lược; Cập nhật hóa đường lối kinh tế và xã hội của Đảng và cách mạng cho giai đoạn 2016-2021.

Đồng chí José Ramón Balaguer khẳng định Đảng Cộng sản Cuba tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác chính trị, tư tưởng nói riêng, với nhiệm vụ ưu tiên là nâng cao tính chiến đấu, tính tiên phong gương mẫu kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, ý thức tổ chức, kỷ luật của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công cuộc cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội.

Trong hai ngày 23-24/5, hội thảo tiếp tục nghe tham luận của các đại biểu, đồng thời tiến hành trao đổi, thảo luận nhằm làm sâu sắc thêm các vấn đề hai bên cùng quan tâm./.

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất