Tuyên Quang: Nghiên cứu, học tập cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm phát biểu tại Hội nghị.

 Cuốn sách tập hợp hơn 100 bài viết, bài phát biểu, chỉ đạo trên các cương vị công tác khác nhau của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở Việt Nam trong 10 năm qua. Tác phẩm đã tổng kết 8 bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng; chú trọng công tác cán bộ; tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm; tăng cường kiểm soát và quản lý; phát huy vai trò nòng cốt và sự phối hợp của các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng tiêu cực; gắn phòng, chống tham nhũng với xây dựng Đảng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; sự phù hợp của các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với tình hình của Việt Nam.

Đặc biệt, tác phẩm chỉ ra 5 nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Đó là tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vững mạnh; mở rộng hợp tác quốc tế, triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước.

Hội nghị đã quán triệt kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; phổ biến, tuyên truyền và quán triệt nội dung cốt lõi của tác phẩm, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp lãnh đạo của Đảng.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, qua nghiên cứu, học tập, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn về tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, phương pháp tiến hành, kết quả đạt được trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo. Đây là những bài học kinh nghiệm có giá trị cả về lý luận và thực tiễn rất cao; nhiều nội dung đã được thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nội dung cuốn sách thể hiện sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Tác phẩm là “cẩm nang” giúp cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Các đại biểu nghiên cứu, học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đại biểu nghiên cứu, học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đề nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền; biên tập và phát hành tài liệu nội dung cơ bản tác phẩm phục vụ tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân để hiểu rõ hơn về giá trị của tác phẩm trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phù hợp với từng đối tượng cụ thể, bảo đảm hiệu quả, thiết thực; đưa nội dung tác phẩm vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng; liên hệ với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị mình; vận dụng nội dung tác phẩm và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương.../.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất