Nâng cao hiệu quả tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của các cơ quan báo chí
Phóng viên đưa tin tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2022. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Phóng viên đưa tin tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2022. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Đây là văn bản nhằm thực hiện nhiệm vụ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 31/3/2021 về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021 - 2025, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách; căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền hiện nay.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các ban Đảng Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam quán triệt thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường điều kiện cho các cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu.

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được một số ý kiến phản ánh của cơ quan báo chí về khó khăn trong việc đảm bảo nguồn lực cho nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và việc giao nhiệm vụ, đảm bảo điều kiện đặt hàng cho cơ quan báo chí theo quy định để thực hiện thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu, truyền thông chính sách từ nguồn ngân sách nhà nước.

Về tăng cường nguồn tài chính hoạt động của cơ quan báo chí, hiện nay, nguồn thu từ hoạt động quảng cáo và dịch vụ khác của các cơ quan báo chí đang giảm sút dẫn đến khó khăn, nhất là các cơ quan báo chí được giao tự chủ tài chính nhóm 1, nhóm 2 theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chỉnh của đơn vị sự nghiệp công lập. Hoạt động báo chí, cơ quan báo chí luôn gắn với nhiệm vụ truyền thông chính sách, cung cấp thông tin thiết yếu, phục vụ nhiệm vụ chính trị thuộc lĩnh vực quản lý của chủ quản. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan chủ quản quan tâm chỉ đạo hoạt động báo chí, bố trí tăng nguồn kinh phí trong năm 2023, bố trí tăng dự toán kinh phí năm 2024 cho công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là truyền thông chính sách cho các cơ quan báo chí trực thuộc để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu và truyền thông chính sách, đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích được cấp phép, thực hiện tốt cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị các cơ quan chủ quản thực hiện nhiệm vụ liên quan đến thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng; giao nhiệm vụ cho cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền; đặt hàng cơ quan báo chí trực thuộc thông tin, tuyên truyền... Các cơ quan chủ quản báo chí căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị xem xét bố trí dự toán giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng cơ quan báo chí trực thuộc theo các điều kiện cụ thể hiện hành; tăng cường điều kiện cho cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu và truyền thông chính sách...

Căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, các cơ quan chủ quản tiếp tục chỉ đạo cơ quan báo chí trực thuộc khẩn trương xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, trình cơ quan chủ quản ban hành quyết định định mức cụ thể để các cơ quan báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu và truyền thông chính sách, đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích được cấp phép cũng như thực hiện tốt cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất