Hướng dẫn Công tác thông tin đối ngoại năm 2016

Mục đích và yêu cầu

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; đẩy mạnh tuyên truyền ra thế giới, kiều bào ta ở nước ngoài về đường lối, quan điểm, chính sách của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; hoàn thành tốt các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2016 nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, phục vụ phát triển và bảo vệ đất nước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2016.

Nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình để tham mưu kịp thời, chính xác, hiệu quả những vấn đề liên quan tới thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Tập trung việc xử lý thông tin đối ngoại, định hướng dư luận, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của các thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch.

- Bảo đảm mối quan hệ gắn kết hai chiều giữa thông tin đối ngoại và thông tin đối nội; giữa việc đưa thông tin từ Việt Nam ra thế giới và đưa thông tin từ thế giới vào Việt Nam. Bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan liên quan.

Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

1. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thông tin đối ngoại nêu trong Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị về "Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020"; "Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020" và Nghị định số 72/ NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên cơ sở quán triệt đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

2. Tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức, cơ chế chỉ đạo, phối hợp từ Trung ương tới địa phương; chú trọng nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố; các cơ quan báo chí và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

3. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương thức tuyên truyền; tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài theo phương châm "Chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng".

4. Đẩy mạnh tuyên truyền ra thế giới, kiều bào ta ở nước ngoài về đường lối, quan điểm, chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam được nêu trong các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước; quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng; lập trường, quan điểm chính nghĩa của Việt Nam về lãnh thổ, bảo vệ độc lập chủ quyền, về vấn đề Biển Đông; nâng cao một bước hiệu quả công tác quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam, quảng bá phải góp phần thúc đẩy đầu tư, du lịch và tăng sức lan tỏa hình ảnh Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

5 . Tăng cường tuyên truyền về hội nhập quốc tế, cung cấp kịp thời thông tin cho các địa phương, doanh nghiệp về thuận lợi và thách thức của việc tham gia Cộng đồng ASEAN, các hiệp định thương mại, nhất là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

6. Tăng cường nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, hiệu quả công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là trong vấn đề biên giới, biển, đảo, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và những vấn đề quan trọng khác.

7. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại tại các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, xây dựng tài liệu, cung cấp kiến thức về thông tin, tuyên truyền đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ chuyên trách thông tin đối ngoại của các ban, bộ, ngành, cơ quan báo chí... Tập trung vào những vấn đề thiết thực, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khác nhau.

8. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan thông tấn, báo chí trong triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại. Lựa chọn, xác định một số cơ quan thông tin đối ngoại chủ lực để tập trung ưu tiên nguồn lực tài chính, con người. Tận dụng tốt các kênh song phương và đa phương để tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam trong các vấn đề quan trọng của đất nước.

9. Tổ chức thành công Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai năm 2015 nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của hoạt động thông tin đối ngoại; tôn vinh kịp thời những chủ thể trực tiếp sáng tạo các tác phẩm thông tin, tuyên truyền đối ngoại xuất sắc trong năm 2015.

Tổ chức thực hiện

1. Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố

- Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2016 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và có chọn lọc, phát huy thế mạnh của địa phương; triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của công tác thông tin đối ngoại đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và thúc đẩy du lịch tại địa bàn.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Trung ương và các ban, bộ, ngành, đơn vị liên quan trong cung cấp, chia sẻ thông tin, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

2. Ban cán sự Đảng các ban, bộ, ngành ở Trung ương, các đoàn thể chính trị - xã hội

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về Công tác thông tin đối ngoại triển khai tốt các nhiệm vụ thông tin đối ngoại năm 2016.

- Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình trong nước, quốc tế liên quan đến nhiệm vụ thông tin đối ngoại để đề xuất, tham mưu kịp thời; tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng nguyên tắc của các văn bản chỉ đạo liên quan; làm tốt công tác tranh thủ phóng viên nước ngoài.

- Phối hợp tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại, cập nhật kịp thời thông tin liên quan đến những vấn đề mới như các hiệp định FTA thế hệ mới, nhất là Hiệp định TPP, chiến lược của các nước lớn và tác động đối với Việt Nam cho cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý của các ban, bộ, ngành, các tỉnh, thành phố, đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo định hướng về công tác đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội, các trang tiếng Việt của các báo nước ngoài để bảo đảm thế chủ động trong thông tin, tuyên truyền đối ngoại; giải quyết kịp thời những vấn đề kinh tế - xã hội mà dư luận đang bức xúc để tạo thuận lợi cho công tác thông tin đối ngoại.

3. Các cơ quan thông tấn, báo chí

- Đổi mới phương thức hoạt động thông tin đối ngoại, tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các báo lớn, có uy tín của nước ngoài. Ưu tiên mở rộng, nâng cấp, phát triển các kênh tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Anh, Trung Quốc, Lào, Khmer,...

- Khai thác thông tin từ thế giới vào Việt Nam phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thuần phong mỹ tục văn hóa Việt. Tránh đưa các thông tin quốc tế thiếu kiểm chứng, giật gân, câu khách có thể làm ảnh hướng tới hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, quan hệ của Việt Nam với các nước khác.

- Nâng cao chất lượng, tính thuyết phục của tuyến tin, bài đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc về Việt Nam; chú trọng thông tin, tuyên truyền đối ngoại trong các lĩnh vực biên giới, biển, đảo; tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền.

- Phát huy tốt hơn nữa vai trò của các cơ quan báo chí chủ lực trong việc lan tỏa thông tin tích cực về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới; từng bước đầu tư xây dựng các kênh đối ngoại mang tầm khu vực theo mô hình hiện đại; phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về Công tác thông tin đối ngoại và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc sản xuất các sản phẩm thông tin đối ngoại và tổ chức Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại thường niên.

4. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

- Chủ trì, phối hợp, hỗ trợ các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trong việc tổ chức các sự kiện tại nước ngoài thành công, có điểm nhấn, tạo hiệu quả quảng bá tốt, tăng cường tình hữu nghị với các nước, thu hút du lịch và đầu tư vào Việt Nam.

- Tiếp tục triển khai theo kế hoạch Dự án nâng cấp trang thông tin điện tử; tranh thủ nhiều hơn nữa vai trò của cộng đồng quốc tế, báo chí nước ngoài trong việc đưa thông tin từ Việt Nam ra thế giới, đặc biệt là đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đặc biệt là các vấn đề liên quan tới biên giới, biển, đảo; tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền.

- Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phát huy tính chủ động trong cung cấp thông tin chính thống về Việt Nam cho báo chí nước ngoài dưới nhiều hình thức đa dạng khác nhau, như: Trả lời phỏng vấn, viết bài bằng tiếng nước ngoài, quảng bá các sản phẩm thông tin đối ngoại./.

BBT (Trích đăng Hướng dẫn số 01-HD/BTGTW
ngày 19/2/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất