​Cần Thơ: Quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII tới cán bộ chủ chốt
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị được nghe Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình trình bày nội dung cốt lõi về kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cho biết, Hội nghị Trung ương 8 diễn ra từ ngày 2 - 8/10 tại Hà Nội với 10 nội dung (trong đó có 2 nội dung từ Hội nghị Trung ương 7 chuyển sang), trong đó có nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo tình hình kinh tế, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5, khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031…

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cũng cung cấp những thông tin chính thống về tình hình thế giới và khu vực; quan điểm, chủ trương của Đảng ta trong việc xác định và thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương, đa dạng hóa, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và phát triển đất nước; tính nhất quán, phù hợp trong chủ trương, quan điểm về các vấn đề quốc tế và chiến lược đối ngoại của Việt Nam…

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội lợi dụng tình hình trong nước, thế giới để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất