Bám sát thực tiễn, đề cao hiệu quả công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: tuyengiao.vn)

Ngày 3/7 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng cuối năm 2017. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ động hơn trong việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, nhất là với những vấn đề, sự kiện lớn, những tình huống phát sinh mới

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ Đảng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần trực tiếp và có hiệu quả vào thành tựu chung của đất nước trong 6 tháng đầu năm 2017. Ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả thiết thực nhiều nhiệm vụ quan trọng, khó, phức tạp do thực tiễn đặt ra; triển khai thực hiện các đề án, đề tài bảo đảm yêu cầu về nội dung, chất lượng và tiến độ. Điểm mới so với công tác 6 tháng đầu năm 2016 là Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động hơn trong việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, nhất là với những vấn đề, sự kiện lớn, những tình huống phát sinh mới, tạo chuyển biến trong quyết tâm đổi mới công tác lãnh đạo và thực thi nhiệm vụ của tập thể Lãnh đạo Ban, các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về công tác tham mưu, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đối với các đề án, nhất là 4 đề án liên quan đến triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, một số đề án phục vụ chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; cùng với các đề án sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Ban đã chủ động tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập xây dựng kế hoạch để nghiên cứu, xây dựng nội dung thực hiện tổng thể từng đề án, bảo đảm yêu cầu chất lượng và tiến độ. Ban Tuyên giáo Trung ương đã hoàn thành đề án: “Hướng dẫn tổ chức diễn đàn để trao đổi, đối thoại về nhận thức, quan điểm còn khác nhau liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”, đề án “Nâng cao nhận thức; đổi mới nội dung học tập, nghiên cứu và vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đảng”; đề án “Báo cáo rà soát văn bản chỉ đạo định hướng của Đảng và Nhà nước về báo chí, xuất bản”. Ban cũng đã tích cực xây dựng báo cáo và cuộc điều tra dư luận xã hội “về những nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị”, phục vụ đề án của Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Một số nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Đảng liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo cũng được thúc đẩy triển khai, nhất là Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động, tích cực chuẩn bị sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị khác, như: Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư; Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI và Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư khóa X… Có thể khẳng định, công tác tham mưu các đề án, tổ chức sơ kết, tổng kết, thực hiện các nhiệm vụ, được Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện nghiêm túc, chuẩn bị bài bản, công phu, khoa học, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Đây là một trong những điểm có chuyển biến rõ nét so với năm 2016.

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương và hệ thống tuyên giáo các cấp đã nghiêm túc, chủ động, tích cực thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm cao với Văn phòng Trung ương Đảng để giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc để học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng biên soạn các tài liệu, chuyên đề phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 làm cơ sở cho hệ thống tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Tuyên giáo Trung ương đã chú trọng phối hợp với các cơ quan, tổ chức các hoạt động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), như: Tổ chức giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”… Các kết quả nêu trên tạo tiền đề quan trọng để việc thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới có những chuyển biến sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Việc tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 đã cho thấy đây là nét đổi mới của Ban tuyên giáo Trung ương trong phối hợp lực lượng, cải tiến nội dung và hình thức tổ chức Hội nghị.

Về công tác lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương đang tích cực hoàn thiện các đề án liên quan đến công tác lý luận chính trị trong tình hình mới. Đây là những vấn đề mới, khó nhưng rất cần thiết, giúp cho Đảng đổi mới hơn nữa công tác giáo dục lý luận chính trị trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong các nhà trường, cơ sở đào tạo, mặt khác còn thúc đẩy một bước về đối thoại, nhằm thu hẹp khoảng cách bất đồng chính kiến trong tiếp cận lý luận và thực tiễn cách mạng nước ta. Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức biên soạn các tài liệu nghiên cứu, tài liệu học tập và tài liệu hỏi - đáp triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII); tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) trực tuyến tới 63 tỉnh, thành ủy. Hoàn thành 06 chương trình chuyên đề giảng dạy tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội biên soạn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ các cấp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai việc biên soạn các chương trình lý luận chính trị.

Về công tác chỉ đạo tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, định hướng báo chí tập trung tuyên truyền sâu, rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, các sự kiện quan trọng quốc tế và trong nước diễn ra trong 6 tháng đầu năm. Công tác tuyên truyền được thực hiện có chiều sâu trên cả 3 mảng công tác: tuyên truyền chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, nổi bật là: các chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang,… Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2017, thăm chính thức Hoa Kỳ và Nhật Bản… Các báo đài tăng thêm thời lượng, dung lượng, chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017) gắn với Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tuyên truyền biểu dương gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Nắm tình hình tư tưởng chính trị, định hướng dư luận xã hội, được Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm chỉ đạo. Tham mưu định hướng, chỉ đạo thông tin các vụ việc Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân gây mất trật tự xã hội tại Hà Tĩnh, Nghệ An; vụ việc xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội; giải quyết đền bù việc giải phóng mặt bằng tại Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu... đồng thời, xây dựng 06 Báo cáo nhanh phản ánh tình hình dư luận xã hội gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Những vấn đề phát sinh mới, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tích vực nắm tình hình, tham mưu xử lý, ban hành các tài liệu tuyên truyền, cung cấp thông tin các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, các chuyên đề chuyên sâu về lý luận, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Về chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí – xuất bản, văn hóa, văn nghệ, đã chỉ đạo các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, lối sống, đồng thời định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trước những vấn đề có tính nhạy cảm chính trị, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hệ thống báo chí, nhà xuất bản đang dần được sắp xếp, điều chỉnh phù hợp với tinh thần phát triển và quản lý báo chí, xuất bản, nhất là trong các hoạt động liên doanh, liên kết. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức thành công nhiều hoạt động liên quan góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của nền báo chí cách mạng Việt Nam, tổ chức thẩm định và phát hiện các ấn phẩm có nội dung nhạy cảm và xử lý sai phạm trong hoạt động xuất bản; kiểm tra việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ động, tích cực chỉ đạo công tác văn hóa, văn nghệ, văn học, nghệ thuật, góp phần định hướng giá trị nhân đạo, nhân văn, thẩm mỹ trong nội dung và hình thức thể hiện của hoạt động văn hóa trong sáng tác và quảng bá ấn phẩm văn hóa. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra hoạt động lễ hội tại một số địa phương, nắm tình hình tư tưởng chính trị, dư luận của văn nghệ sĩ trong các hoạt động liên quan đến văn học, nghệ thuật; có ý kiến về chuẩn bị nhân sự Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội. Ban Chỉ đạo Trung ương 94, Ban Chỉ đạo Đề án 213 định kỳ báo cáo, tham mưu Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo, định hướng các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương chỉ đạo đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Về công tác chỉ đạo, hướng dẫn lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế, dân số, an sinh xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị kế hoạch, xây dựng nội dung sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị trong lĩnh vực liên quan, như: Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI); Chỉ thị 20-CT/TW ngày 15/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI); Chỉ thị số 10-CT/TW (khóa XI) ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X); đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”… Chủ động làm việc với các bộ, ngành liên quan, tăng cường công tác chỉ đạo nghiên cứu các vấn đề mới đặt ra trong ngành. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo để bàn hướng phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Tham gia thẩm định các chương trình giáo dục phổ thông mới theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW; Phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu, khảo sát, trao đổi, tọa đàm, tổng hợp, đề xuất những điểm mới tham mưu, góp ý đề án xây dựng Nghị quyết về Y tế, dân số trình Hội nghị Trung ương 6. Hội đồng khoa học cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức thẩm định các chuyên đề chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực tham mưu của các vụ, đơn vị.

Về công tác chỉ đạo thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ động nghiên cứu các vấn đề, các sự kiện lớn diễn ra trên thế giới, khu vực có liên quan đến tình hình chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội trong nước, kịp thời tham mưu về các giải pháp, định hướng tuyên truyền, xử lý phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Xây dựng tài liệu và tổ chức thông tin nội bộ về chuyến thăm chính thức của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở nước ngoài. Tổ chức thành công các hội nghị liên quan đến công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, tuyên truyền phân giới, cắm mốc năm 2017, như: Hội nghị tuyên truyền về quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia, quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào; tuyên truyền về APEC, Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo dành cho các đối tượng; Hội nghị tuyên truyền kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia… Thẩm định có chất lượng nhiều văn bản liên quan đến lĩnh vực thông tin đối ngoại, phân giới cắm mốc và tuyên truyền biển đảo, tổ chức cuộc gặp của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương với các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017 – 2020; cuộc gặp của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương với đồng chí Trưởng ban Tư tưởng Đảng Cộng sản Cu-ba; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Hội thảo Lý luận lần thứ 13 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới – Kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Trung Quốc”….

Về công tác tuyên giáo địa phương, Ban tuyên giáo các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp triển khai nghị quyết theo hướng: bám sát đối tượng, liên hệ chặt chẽ với thực tế, coi trọng hình thức thảo luận, đối thoại. Tích cực tham mưu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; chủ động tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, thành ủy đảm bảo yêu cầu về thời gian và chất lượng. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đặc biệt là các tỉnh ủy, thành ủy có đường biên giới đã tích cực thực hiện công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của cấp ủy. Chủ động tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và Ban Chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; chủ động định hướng dư luận xã hội, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, phối hợp tổ chức ký kết, xây dựng chương trình hành động với các lực lượng công an, hải quân, các sở, ngành trên địa bàn. Công tác tham mưu, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm, triển khai phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng địa phương. Các báo, đài địa phương đẩy mạnh và duy trì đều đặn các chuyên trang, chuyên mục, thời lượng phát sóng, đưa tin, viết bài phản ánh, đổi mới hình thức học tập, quán triệt chuyên đề. Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng cho hoạt động văn hóa - văn nghệ, báo chí - xuất bản bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát tôn chỉ, mục đích, phục vụ đắc lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tỉnh ủy, thành ủy. Công tác báo chí, tuyên truyền tiếp tục được tăng cường, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những nhóm vấn đề sau: Thứ nhất, những khó khăn, thách thức đối với công tác tuyên giáo nói chung và đối với Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng. Thứ hai, những biểu hiện rõ nét trong đổi mới nội dung, phương thức công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương (nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ban; việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo các vụ, đơn vị). Thứ ba, những kết quả chính trong công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017 (của toàn Ngành; của vụ, đơn vị). Thứ tư, một số bất cập, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Thứ năm, dự báo những tác động không thuận đối với công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2017. Thứ sáu, xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2017; liên hệ đối với công tác của vụ, đơn vị. Thứ bảy, kiến nghị của các cụm trong giao ban vừa qua có các nhóm vấn đề sau đây cần lưu ý và liên hệ với trách nhiệm của các vụ, đơn vị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc tuyên truyền về các điển hình trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 vẫn chưa được thường xuyên. Công tác dự báo, nắm bắt phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội chưa kịp thời, chưa chủ động trước nhiều vấn đề bức thiết của thực tiễn đặt ra với công tác tuyên giáo, chủ yếu theo nhiệm vụ đột xuất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc khi xảy ra những vụ việc phát sinh mới. Chỉ đạo, định hướng thông tin trong một số tình huống còn chậm và lúng túng, nên hiệu quả định hướng tư tưởng, dư luận xã hội còn thấp.

Cần tăng cường hơn nữa tính nhạy bén chính trị, khả năng nắm bắt thực tiễn, nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động trong chỉ đạo, định hướng

Nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại, triển khai hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017, các đại biểu thống nhất thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trước hết là chuẩn bị thật chu đáo nội dung báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các đề án phục vụ triển khai Nghị quyết Trung ương 4; có ý kiến tham mưu góp ý về đề án của Bộ Y tế, điều tra dư luận xã hội phục vụ Hội nghị Trung ương 6. Bảo đảm tiến độ, chất lượng thực hiện các đề án sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Hai là, bám sát tình hình trong nước và quốc tế để chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuyên truyền về kết quả nội dung Hội nghị Trung ương 6, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV; việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 của các địa phương; kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các giải pháp của Chính phủ trong phát triển kinh tế xã hội để đạt chỉ tiêu tăng trưởng cả năm vào khoảng 6,7%. Tuyên truyền 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, 72 năm cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; 100 năm Cách mạng Tháng 10 Nga.

Ba là, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương đơn vị triển khai thực hiện học tập chuyên đề năm 2017 về Chỉ thị 05 với chủ đề: “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, đẩy mạnh tuyên truyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05.

Bốn là, trên cơ sở rà soát các văn bản quy phạm về lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số giải pháp về đổi mới cơ chế nhằm nâng cao vai trò chủ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương trong chỉ đạo, định hướng thông tin trên báo chí.

Năm là, bám sát chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại cuộc làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội, chủ động tham mưu lý lết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội để kiểm tra, đôn đốc, giám sát nhằm bảo đảm việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Sáu là, nắm bắt kịp thời tình hình dư luận xã; đấu tranh có hiệu quả chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; nghiên cứu các giải pháp, các hình thức để chủ động hơn nữa trong đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc trên Internet, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bảy là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hội nghị giao ban cụm 6 tháng cuối năm, hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khảo sát khác theo Kế hoạch năm 2017, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Xây dựng các quy định phù hợp để đổi mới, nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, đánh giá, tổng kết, biểu dương, khen thưởng công tác tuyên giáo năm 2017 bảo đảm kịp thời, chính xác, khách quan; có tác dụng kết nối, khích lệ lực lượng làm công tác tuyên giáo trong hệ thống chính trị và trong xã hội. Thực hiện nghiêm kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đề cập tới những mặt thuận lợi, không thuận lợi của đất nước và trên thế giới đã có tác động lớn tới công tác tuyên giáo, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, trong bối cảnh đó, toàn ngành Tuyên giáo đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn trong sáu tháng đầu năm 2017. Về công tác tham mưu, Ban đã đảm bảo được tiến độ, chất lượng có nâng lên. Thứ hai, chủ động nắm bắt tình hình, chỉ đạo, giải quyết được những vấn đề trọng tâm, cấp bách, đề ra các biện pháp xử lý phù hợp, góp phần ổn định chính trị. Thứ ba, các hoạt động tuyên giáo ngày càng được đổi mới trong tất cả các khâu, các nội dung. Trong đó, đáng chú ý là, các vấn đề nghiên cứu lý luận đã được chú ý hơn; việc tổ chức các hội nghị được điều chỉnh theo hướng mới hơn; công tác phối hợp giữa các vụ, đơn vị đã có tín hiệu mới. Cán bộ tuyên giáo đã nỗ lực tìm tòi, từng bước nâng cao chất lượng công việc. Từng bước đặt ra trách nhiệm của cán bộ theo dõi địa bàn, nhưng chưa có kết quả rõ ràng. Thực hiện được công tác rà soát quy hoạch và bổ sung quy hoạch Lãnh đạo Ban, cấp vụ, cấp phòng một cách dân chủ, công khai.

Thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng đã biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được trong sáu tháng đầu năm 2017 của toàn  cơ quan và toàn ngành tuyên giáo.

Bên cạnh đó, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý một số nội dung cần cố gắng hơn trong thời gian tới. Đó là, cần tăng cường hơn nữa tính nhạy bén chính trị, khả năng nắm bắt thực tiễn, nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động trong chỉ đạo, định hướng. Bản thân mỗi cán bộ tuyên giáo cần tự bản thân cố gắng, nỗ lực học tập, nâng cao kiến thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc tổ chức lực lượng và liên kết lực lượng làm công tác tuyên giáo; phải nhanh nhạy hơn trong dự báo tình hình; phải cập nhật công nghệ thông tin phục vụ cho công việc của mình; kiên quyết đeo bám theo đuổi đến cùng các vấn đề đặt ra.

Trong thời gian sáu tháng cuối năm, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, chuẩn bị chu đáo nội dung các Đề án trình Bộ chính trị, Ban Bí thư, các đề án phục vụ triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các đề án phục vụ Hội nghị Trung ương Sáu khóa XII...

Thứ hai, phải bám sát tình hình trong nước và quốc tế, cũng như chủ động dự báo tình  hình trong nước và quốc tế, nắm sát và dự báo được những sự kiện quan trọng, những vấn đề quan trọng, hội nghị quan trọng, quyết định quan trọng và những vấn đề dư luận sẽ quan tâm để định hướng, tuyên truyền, theo hướng vừa chủ động kịp thời, vừa nhanh, vừa chính xác, chú ý trên các phương diện tuyên truyền như tuyên truyền miệng, báo cáo viên, trên các tạp chí và báo của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thứ ba, rà soát và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số giải pháp liên quan tới việc nâng cao nhận thức, yêu cầu học tập và nghiên cứu đổi mới, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, liên quan đến vấn đề báo chí, để thực hiện ngày tốt hơn.

Thứ tư, nâng cao chất lượng nội dung, phương pháp công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương theo hướng phối hợp giữa các vụ đơn vị thật tốt. Nâng cao và áp dụng công nghệ thông tin trong công việc được giao. Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ trong Ban Tuyên giáo Trung ương và trong ngành Tuyên giáo. Giữ gìn nền nếp, công việc của Ban, linh hoạt, lấy hiệu quả công việc làm chính./.

Nguồn: tuyengiao.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất