Xác định chuẩn mực đạo đức cách mạng để giám sát, đánh giá cán bộ
Toàn cảnh hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Ngày 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về “Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Hội thảo được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới là một chủ trương đúng đắn, cấp thiết nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn trong hoạt động lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Trong bối cảnh mới, tình hình thế giới, trong nước, sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta tiếp tục đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi mới cao hơn về năng lực, trình độ, phẩm chất của người cán bộ, đảng viên.

Các tham luận tại hội thảo đều khẳng định cần xây dựng chuẩn đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, làm cơ sở để cán bộ tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi ứng xử, cũng như cung cấp cơ sở để góp phần đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng...

"Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiến hành cuộc thăm dò dư luận xã hội sâu rộng về vấn đề này. Tuyệt đại đa số (hơn 95%) những người được hỏi đều nhấn mạnh: Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới là rất cần thiết, rất quan trọng. Hơn 76% là rất cần thiết, còn lại xác định là cần thiết. Điều đó cho thấy mong muốn nhu cầu của cán bộ, đảng viên ở các cấp, vùng, miền và nhu cầu của nhân dân về vấn đề này là rất lớn" - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Cũng theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, tại hội thảo, các tham luận đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Qua đó, phân tích, luận giải, làm rõ từng chuẩn mực, đề xuất ý kiến xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận tại hội thảo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận tại hội thảo.

Tham luận của nhiều đại biểu, nhà khoa học nhấn mạnh, chuẩn mực đạo đức cách mạng phải được xây dựng trên cơ sở vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người cộng sản, người cách mạng; có sự kế thừa những chuẩn mực đạo đức cách mạng đã được xác định trong các văn kiện của Đảng và được sàng lọc, kiểm chứng, còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Các chuẩn mực này phải có sự tiếp thu, bổ sung những giá trị đạo đức mới, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của giai đoạn mới.

Theo đó, có thể khái quát 7 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới gồm: Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân; bản lĩnh, kiên định, sáng tạo, tự cường; tận tụy với việc, nhân nghĩa với người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tự trọng, danh dự, đoàn kết, kỷ cương; trách nhiệm, nêu gương, tự soi, tự sửa; tu dưỡng, học tập, phấn đấu suốt đời;...

"Việc xác định rõ tiêu chí cho từng chuẩn mực để thuận lợi cho việc thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá", đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiều ý kiến tham luận nhấn mạnh sự cần thiết phải xác định các giải pháp cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng gồm tuyên truyền, giáo dục, thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm; giải pháp về cơ chế, chính sách, pháp luật; về tổ chức thực hiện, công tác cán bộ, công tác đảng viên.

Bên cạnh đó, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; giải pháp về tự giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên cũng được các đại biểu lưu ý.

"Các ý kiến của các đại biểu, nhà khoa học đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, trí tuệ và tâm huyết. Qua đó góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn tin cậy, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, có tư duy, khát vọng đổi mới, có năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ", đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất