Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Chú trọng nghiên cứu các vấn đề nền tảng trong lĩnh vực tuyên giáo
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, tổ chức chính trị xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam…

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, tập trung thực hiện một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể là làm tốt công tác tham mưu cấp ủy xây dựng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo, trong đó, chú trọng nghiên cứu các vấn đề có tính chất nền tảng, bao quát, lâu dài trong lĩnh vực tuyên giáo.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, ngành Tuyên giáo triển khai xây dựng các đề án sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, ban hành văn bản mới để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo.

Ngành Tuyên giáo chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời định hướng xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh; đồng thời, nâng cao năng lực dự báo, tăng cường giám sát chặt chẽ không gian mạng, chủ động phát hiện, gỡ bỏ các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật. Cùng với đó là phối hợp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng sự kiện chính trị, lịch sử, tình hình phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; khẩn trương xây dựng hướng dẫn thực hiện Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tặng quà lưu niệm cho Ban Tuyên giáo Trung ương

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tặng quà lưu niệm cho Ban Tuyên giáo Trung ương

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị toàn ngành Tuyên giáo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai các lĩnh vực công tác tuyên giáo; lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các hoạt động báo chí, xuất bản, phát huy vai trò cơ quan báo chí, xuất bản trong thông tin tích cực, truyền thông chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đồng thời sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Quy định số 137-QĐ/TW, ngày 1/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tiến tới thống nhất trong toàn ngành Tuyên giáo.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn ngành Tuyên giáo đã tập trung tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, góp phần nâng cao nhận thức, hành động trong hệ thống chính trị về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của lĩnh vực này đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay và đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo còn một số vấn đề cần quan tâm. Trong đó, công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và khoa giáo triển khai bước đầu tại một số địa phương còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Chưa có nhiều bài viết sắc bén, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa chủ động, chưa nhanh nhạy, chưa bám sát thực tiễn. Việc tham mưu, đề xuất, định hướng thông tin tuyên truyền một số vấn đề, vụ việc nhạy cảm đôi khi còn chậm, thiếu tính chủ động, nhạy bén. Vấn đề vi phạm đạo đức, tôn chỉ, mục đích trong hoạt động báo chí chưa được khắc phục triệt để. Chưa thực hiện thống nhất, đồng bộ về số lượng phòng và tên phòng chuyên môn của ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy...

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và thống nhất, thời gian qua, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện. Nổi bật là Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 “Về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Nội dung quy định ngắn gọn, chứa đựng nhiều nội hàm, tiêu chí mới, thể hiện toàn diện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Quy định được ban hành kịp thời, có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá rất cao.

Mặt khác, toàn ngành triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều đổi mới về nội dung và phương thức; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, định hướng, triển khai, qua đó, đạt kết quả nổi bật trên các mặt chỉ đạo, định hướng kịp thời, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại, nắm bắt dư luận xã hội, nhất là những vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng trong nước và quốc tế; bảo đảm giữ vững kỷ luật thông tin, có trọng tâm, trọng điểm, nội dung, liều lượng hợp lý, phù hợp. Công tác văn hóa, văn nghệ, khoa giáo tiếp tục được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp và trực tiếp tổ chức thành công nhiều hội nghị, sự kiện lớn, tạo dấu ấn và sức lan tỏa rộng; tham mưu, chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và ngày sinh các đồng chí lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu, nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất