Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức thông tin công tác tuyên giáo
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo.

Dự Hội nghị còn có đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Phùng Xuân Nhạ, Phan Xuân Thuỷ, Trần Thanh Lâm; các đồng chí nguyên Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương; lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ban và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Báo cáo công tác tuyên giáo năm 2021 nêu rõ, năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng và kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước; tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; là năm đầu tiên trong toàn Đảng triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cũng là năm có nhiều Hội nghị toàn quốc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về kinh tế, xây dựng Đảng, đối ngoại, trong đó Hội nghị Văn hóa toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì, giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương làm cơ quan Thường trực đã thành công rất tốt đẹp. Bên cạnh đó năm 2021cũng là năm dịch Covid -19 bùng phát trở lại, đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tình hình biến đổi khí hậu, bão lũ xảy ra ở miền Trung; các thế lực thù địch và phần tử phản động, cơ hội chính trị quyết liệt chống phá Đảng, Nhà nước.

Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động, linh hoạt, bám sát tình hình thực tế xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện các lĩnh vực, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động, tích cực tham gia góp phần tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Ngay sau Đại hội, Ban đã chủ động tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai chương trình phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương với các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết bức xúc của nhân dân trên tinh thần quy chế 238 của Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động triển khai công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc;chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện quan trọng của đất nước; nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, báo chí, xuất bản tiếp tục được nâng cao chất lượng, đặc biệt là tuyên truyền kết quả Đại hội XIII của Đảng, triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tuyên truyền bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả Hội nghị Trung ương 1,2,3,4 khóa XIII; kỳ họp Quốc hội khóa XV; tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền của đất nước, xây dựng hệ thống chính trị; tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19; đấu tranh phản bác thông tin xấu độc và quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch....

Những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng

Năm 2021, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương có bước quyết liệt, đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò của tổ chức, cá nhân và tăng cường sự phối hợp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Chủ động trong lãnh đạo, quan tâm hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra, giám sát thực hiện.

Lãnh đạo xây dựng, ban hành đủ bộ văn bản gồm các kế hoạch, chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy và chi đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ ban hành bộ văn bản năm 2021. Xây dựng, rà soát, bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghi quyết Đại hội đảng các cấp.

Sớm tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương; quán triệt các Kết luận của Lãnh đạo Ban về triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm.

Đảng ủy có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng chi bộ; có chuyển biến rõ nét trong duy trì thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện sinh hoạt chuyên đề. Các chi bộ quan tâm và thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên.

Đảng ủy phối hợp với Lãnh đạo Ban rà soát, ban hành các quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ. Điều chỉnh xây dựng Đề án vị trí việc làm, rà soát chi tiêu biên chế. Tham gia ý kiến và phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tố chức - cán bộ. Rà soát tổng thể công tác xây dựng nội bộ cơ quan; quan tâm đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện tốt chính sách cán bộ; biểu dương, khen thưởng kịp thời; tạo động lực giúp cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ chọn năm 2022 là năm thực hiện với khẩu hiệu "Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu; kỷ luật, kỷ cương; văn hoá; trách nhiệm”.

Các chỉ tiêu cụ thế trong năm 2022 là: 100% đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ cơ quan được học tập, quán triệt và phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan và 100% cấp ủy, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Đảng bộ cơ quan; 100% chi bộ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc; 100% đảng bộ bộ phận, chi bộ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát và kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2022; 100% chi bộ và xây dựng đủ bộ văn bản sau Đại hội chi bộ Nhiệm kỳ 2022- 2025 để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban làm được trong thời gian qua. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, các vụ đơn vị của Ban đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các vụ, đơn vị cần tập trung triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Trong đó cần căn cứ dựa trên tình hình thực tế của đất nước khu vực và thế giới. Năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đòi hỏi Ban Tuyên giáo Trung ương phải tích cực, chủ động, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức thông tin công tác tuyên giáo, bám sát thực tiễn, chủ động, góp phần tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, giữ vững an ninh tư tưởng, để đất nước hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022.

Ban Tuyên giáo Trung ương cần tiếp tục tham mưu, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đổi mới cách thức tổ chức các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đề án Ban được ủy quyền, nhất là đề án sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, của Đảng trong lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Với chức năng nhiệm vụ của mình, Ban Tuyên giáo Trung ương cần triển khai các nhiệm vụ quan trọng về công tác lý luận chính trị, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội. Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng về tư tưởng chính trị các hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, nhằm giáo dục, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng…

Để làm được những nhiệm vụ nêu trên, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý cần tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan. Từng bước tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, của ngành.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Lê Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Lê Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại Hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Lê Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trao huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị.

Đồng chí Lại Xuân Môn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trao huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị.

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ trao tặng Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Lại Xuân Môn tặng Cờ thi đua của Ban cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021.

Đồng chí Lại Xuân Môn tặng Cờ thi đua của Ban cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021.

Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen chiến sỹ thi đua cấp Ban cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021./.

Phản hồi

Các tin khác