Thường trực Ban Bí thư Lương Cường thăm, làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa)

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa)

Chiều 3/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã thăm, làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động đổi mới, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần quan trọng ổn định tình hình chính trị, tư tưởng, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội.

Nhấn mạnh trong thời gian tới, bên cạnh thuận lợi, công tác tuyên giáo đang đứng trước những thách thức lớn, nhất là những vấn đề mới đặt ra, để phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Trước hết, Ban nắm chắc tình hình liên quan đến công tác tuyên giáo; chủ động tham mưu công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới, góp phần xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, tạo thống nhất cao trong Đảng, xã hội; giữ vững nguyên tắc, kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới, các nguyên tắc xây dựng Đảng...

Ban đẩy mạnh hơn nữa bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác với các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, chủ nghĩa yêu nước, đạo đức con người Việt Nam đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là với thế hệ trẻ.

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo; sớm chuẩn bị nội dung, xây dựng "Chiến lược về công tác tuyên giáo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; quan tâm đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch đảm bảo đội ngũ làm công tác tuyên giáo dồi dào, chất lượng cùng với đó sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ hiện có.

Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch báo chí; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý báo chí, đảm bảo các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; tham mưu cho cấp có thẩm quyền đẩy mạnh chuyển đổi số trong các ban Đảng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Ban sẽ nỗ lực hơn nữa, quyết tâm khắc phục hạn chế; kiên định, quyết tâm thực hiện phương châm của công tác tuyên giáo thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII, trong đó tính đảng, tính chiến đấu phải cao hơn, tính giáo dục, tính thuyết phục và hiệu quả trong thực tiễn là phải tốt hơn nữa.

Thông tin từ Ban Tuyên giáo Trung ương cũng cho thấy, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay và 6 tháng đầu năm 2024, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động, đổi mới nội dung, phương pháp, phương thức làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hữu hiệu, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, Ban tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban chủ động xây dựng 55 đề án, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có nhiều đề án lớn, khó, thực tiễn đặt ra và có nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ.

Ban cũng tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức 9 hội nghị lớn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được Ban, với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, tăng cường, đẩy mạnh thông tin tích cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu; ứng trực, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc, đấu tranh, xử lý tổ chức, cá nhân có hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.../.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất