Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh (Ảnh: VGP)

Trong không khí chân thành, hữu nghị, cởi mở và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi tổng thể về sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua; cùng chia sẻ những ý kiến sâu sắc, toàn diện về công tác nghiên cứu lý luận, kế thừa và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện thực tiễn cụ thể của mỗi Đảng, mỗi nước, nhất là những tổng kết, thành quả mới về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam và Trung Quốc về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Hai bên bày tỏ vui mừng và nhất trí cho rằng, sau các chuyến thăm lẫn nhau mang ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc (năm 2022) và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam (năm 2023), quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực và có tiến triển mang tính lịch sử; tin cậy chính trị được củng cố và tăng cường; hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất; giao lưu nhân dân được duy trì và phát huy vai trò lan tỏa tích cực, góp phần tăng cường hiểu biết, tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực và có tiến triển mang tính lịch sử; tin cậy chính trị được củng cố và tăng cường; hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất... (Ảnh: VGP)

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực và có tiến triển mang tính lịch sử; tin cậy chính trị được củng cố và tăng cường; hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất... (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ, Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng gần gũi, "núi liền núi, sông liền sông", có nhiều điểm tương đồng về chế độ chính trị, con đường phát triển, đặc điểm văn hóa-xã hội.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và xây dựng phát triển đất nước ngày nay; khẳng định việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, các cấp, các ngành hai bên cần tích cực đổi mới tư duy, sáng tạo biện pháp, không ngừng đi sâu quán triệt, đẩy mạnh triển khai thực chất các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nhất là Tuyên bố chung về tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng "6 hơn"; quyết tâm phấn đấu giành được nhiều thành tựu thực chất, hiệu quả, thiết thực hơn nữa, hướng đến dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm 2025.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giới thiệu với Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh một số thành tựu mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc kế thừa và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin phù hợp với điều kiện cụ thể Việt Nam, đặc biệt là những tìm tòi, phát triển, đúc kết lý luận về đường lối Đổi mới, con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trên cơ sở tổng kết thực tiễn 40 năm Đổi mới; khẳng định sự đúng đắn của các chủ trương, quan điểm phát triển bền vững của Việt Nam cùng với những đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại-an ninh-quốc phòng, xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Bày tỏ coi trọng và hoàn toàn nhất trí với những ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về quan hệ hai Đảng, hai nước, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh nhấn mạnh, Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc; nhất quán ủng hộ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh đường lối Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước và không ngừng nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Về hợp tác giữa hai nước thời gian tới, đồng chí Vương Hộ Ninh khẳng định sẵn sàng thúc đẩy cơ quan Chính hiệp các cấp Trung Quốc tăng cường giao lưu trao đổi, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cùng nhau quán triệt và triển khai tốt nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy làm sâu sắc hợp tác thực chất, đưa quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển đi vào chiều sâu theo định hướng "6 hơn" của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã đề ra.

Đánh giá cao những thành quả lý luận quan trọng của Việt Nam, đồng chí Vương Hộ Ninh nhấn mạnh, hai bên cần tăng cường trao đổi lý luận, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Nhân dịp này, trên tinh thần "đồng chí, anh em", đồng chí Vương Hộ Ninh đã đi sâu chia sẻ, giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam một số thành quả sáng tạo mới về lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ Đại hội XX đến nay, nhất là về đường lối "hai kết hợp" (xây dựng chủ nghĩa xã hội kết hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của Trung Quốc, kết hợp với văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa), "hiện đại hóa kiểu Trung Quốc", phát triển "lực lượng sản xuất chất lượng mới"; nhấn mạnh những thành quả lý luận mới nhất của Trung Quốc đã được thể hiện tập trung, hệ thống hóa trong Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất