Thay cán bộ nhưng không đổi đường lối
Thay cán bộ nhưng không đổi đường lối. (Ảnh: VGP)

Thay cán bộ nhưng không đổi đường lối. (Ảnh: VGP)

Với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, trong thời gian qua, nhiều cán bộ đảng viên, trong đó có cả cán bộ cấp cao trong bộ máy Đảng và Nhà nước ta do thoái hóa, biến chất, tham nhũng đã bị xử lý kỷ luật, cho thôi giữ các chức vụ.

Ngày 26/4/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 do đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trước đó, vào ngày 20/3/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026 do đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Việc thay đổi nhân sự trong bộ máy lãnh đạo, quản lý là công việc bình thường của các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, trong mấy năm gần đây, thực hiện công cuộc chống “giặc nội xâm”, chúng ta đã cương quyết loại bỏ, đưa ra khỏi đội ngũ nhiều cán bộ thoái hóa, biến chất, tham nhũng, tiêu cực. Trong số này có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, cán bộ cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Việc loại khỏi đội ngũ những cán bộ thoái hóa biến chất như “chặt một cành sâu mọt để cứu cả cây”, “chặt một cây nhiễm bệnh để cứu cả rừng cây” với mục đích duy nhất là để Đảng ta trong sạch hơn, lãnh đạo đất nước tốt hơn, tăng thêm niềm tin của người dân với Đảng cầm quyền.

Tuy nhiên, lợi dụng các vụ việc trên, các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng mạng xã hội, báo chí nước ngoài xuyên tạc, thổi phồng, bôi đen sự thật, với luận điệu cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam đang có sự thanh trừng, đấu đá nội bộ”; “ Việt Nam đang mất ổn định chính trị”… Chúng còn dự đoán “sắp tới ai sẽ lên… thớt”… Những thông tin này lại được một số người hiếu kỳ trong nước chuyển tiếp cho người khác, gây ra sự băn khoăn, trăn trở, lo lắng trong dư luận xã hội trong những ngày toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hân hoan chào đón ngày Chiến thắng 30/5, kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Có điều chắc chắn rằng, dù có thay đổi một số vị trí cán bộ, nhưng nền tảng tư tưởng của Đảng ta vẫn không thay đổi. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Cán bộ dù có thay đổi nhưng đường lối của Đảng ta, Cương lĩnh chính trị của Đảng ta vẫn không thay đổi. Bản chất của Nhà nước của chúng ta của dân, do dân và vì dân vẫn không thay đổi.

Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. (Ảnh: congthuong.vn)

Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. (Ảnh: congthuong.vn)

Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo tổ chức thực hiện gần 40 năm qua là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Thực tiễn phong phú và sinh động của cách mạng Việt Nam từ ngày có Đảng đến nay đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của Nhân dân. Thực tiễn đó khẳng định: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tuyệt đại đa số người dân Việt Nam, cán bộ đảng viên, và kiều bào ta ở nước ngoài hôm nay đang đặt một niềm tin tuyệt đối vào quyết tâm chính trị, vào đường lối cách mạng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa – Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Thành quả cách mạng mà chúng ta phải đánh đổi bằng biết bao xương máu của đồng bào, chiến sĩ người con đất Việt đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc để chúng ta có được hoà bình, thống nhất, độc lập và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước để có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của Việt Nam hôm nay chúng ta phải quyết giữ gìn.

Người dân Việt Nam hôm nay đang vững một niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bởi lẽ đó cũng là vận mệnh của Tổ quốc, đất nước mình. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, trải qua 94 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng không có lợi ích nào khác đó là vì đất nước phồn thịnh, vì hạnh phúc nhân dân. Lợi ích của quốc gia, dân tộc luôn được đặt lên trên hết, trước hết. Việc xử lý cán bộ cấp cao, thay đổi cán bộ nhưng không ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị của đất nước, bởi lẽ, đường lối cách mạng của Đảng ta đã xác định trong Cương lĩnh, Nghị quyết của Đảng, Hiến Pháp của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công khai, minh bạch, đúng đắn, ổn định, kế thừa qua các giai đoạn cách mạng, đặc biệt là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua gần 40 năm đổi mới đất nước. Thực tế Việt Nam hôm nay đang là một đất nước hoà bình, phát triển, ổn định về chính trị, là bạn, là đối tác tin cậy của các quốc gia trên toàn cầu, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất