Phiên họp toàn thể Phân ban Việt Nam năm 2023, Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì phiên họp.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì phiên họp.

Phiên họp đã đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Theo đó, các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường trên các hướng nghiên cứu: Sinh thái nhiệt đới, vật liệu học nhiệt đới và y sinh nhiệt đới của riêng phía Việt Nam do Trung tâm chủ trì cơ bản được hoàn thành theo kế hoạch. Các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ mở mới của Trung tâm bám sát định hướng phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, gắn với nhu cầu thực tế phục vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái. Trung tâm đã triển khai có hiệu quả việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, có sản phẩm đã được đưa vào trang bị trong Quân đội. Các sản phẩm thử nghiệm, ứng dụng thử tại các đơn vị được đánh giá cao về chất lượng và hiệu quả.

Trung tâm đã tham gia tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động đối ngoại, góp phần tăng cường và mở rộng hợp tác giữa Chính phủ và Quân đội hai nước. Công tác đào tạo cán bộ, tuyển dụng, thu hút, tạo nguồn cán bộ khoa học tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả tốt. Cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu từng bước được đầu tư. Chức năng phối hợp, cầu nối trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học kỹ thuật được thực hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy hợp tác khoa học kỹ thuật Việt - Nga.

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga báo cáo kết quả hoạt động năm 2023.

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga báo cáo kết quả hoạt động năm 2023.

Phiên họp cũng đã xem xét, thông qua Kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ hỗn hợp Việt - Nga năm 2024 của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; xem xét, thông qua những vấn đề cơ bản của Chương trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng hỗn hợp Việt - Nga giai đoạn 2025 - 2029; thảo luận về kết quả xây dựng Chiến lược phát triển Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đến năm 2030. Phiên họp cũng bàn về nâng cao hiệu quả hoạt động của Phân ban Việt Nam và công tác chuẩn bị tổ chức Phiên họp lần thứ 34 Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và các nội dung khác theo chỉ đạo của Chủ tịch Phân ban Việt Nam.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, năm 2023, Phân ban Việt Nam và Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, đạt kết quả tốt trong nghiên cứu và ứng dụng các sản phẩm khoa học. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, phục vụ quân sự, quốc phòng, huấn luyện, SSCĐ; tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác nhằm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ mà Trung tâm có thế mạnh phục vụ lợi ích của đất nước; đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị cho Phiên họp lần thứ 34 Ủy ban Phối hợp./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất