Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Long Phi)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Long Phi)

Sáng nay, 10/6, tại tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đóng góp ý kiến với Dự thảo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” lấy ý kiến góp ý của các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy của 14 địa phương khu vực miền Trung-Tây nguyên.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Long Phi)

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Long Phi)

Đây là hội nghị lấy ý kiến góp ý của các tỉnh ủy, thành ủy lần thứ hai sau hội nghị lần thứ nhất tại Quảng Ninh cách đây ít hôm. Tại hội nghị, các địa phương đóng góp vào dự thảo theo hướng hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước theo hướng tinh gọn, ổn định; tăng cường các biện pháp phát huy quyền lực của người dân, quyền làm chủ của nhân dân bằng việc sửa đổi bổ sung Luật tiếp cận thông tin, nghiên cứu xây dựng ban hành luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng bộ máy nhà nước có đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Các địa phương cũng cho ý kiến vào việc hình thành cơ quan bảo Hiến phù hợp với từng giai đoạn; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương, tăng tính tự chủ tự chịu trách nhiệm gắn với trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm giải trình; vấn đề thu gọn đầu mối cơ quan điều tra…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, để có được những tài liệu dự thảo Đề án lấy ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy hôm nay, gần 1 năm qua, BCĐ xây dựng Đề án đã chỉ đạo nghiên cứu rất nhiều tài liệu trong và ngoài nước; tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, trong đó có 3 Hội thảo quốc gia; xây dựng 27 báo cáo chuyên đề; trao đổi, thảo luận rất thẳng thắn, dân chủ, khoa học về những vấn đề mới, tháo gỡ được nhiều vướng mắc trong nhận thức, đạt được sự thống nhất cao nhiều vấn đề quan trọng, then chốt của Đề án.

Chủ tịch nước đánh giá, các thành ủy, tỉnh ủy đã nêu nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn, dân chủ vào nhiều nội dung trọng tâm của Đề án. Các địa phương đánh giá, Đề án đã được xây dựng công phu, nghiêm túc, bám sát Cương lĩnh, Hiến pháp và Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nội dung đã bao quát được đầy đủ các vấn đề trọng tâm trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam như: về xây dựng và hoàn thiện thể chế; cải cách, đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật; tăng cường dân chủ XHCN; kiểm soát quyền lực nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Các khâu đột phá chiến lược trong dự thảo Đề án đã xác định đúng trọng tâm; các nhiệm vụ, giải pháp đưa ra khá cụ thể, rõ ràng, phù hợp với cầu thực tiễn. 

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại hội nghị.

Nhiều ý kiến đóng góp liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương; phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ tịch nước đánh giá, các ý kiến thể hiện tinh thần cách mạng, nguyện vọng thiết tha được đóng góp vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước của cán bộ, đảng viên và nhân dân miền Trung – Tây Nguyên. Qua đó, tạo thêm động lực, quyết tâm để lãnh đạo Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Đảng lãnh đạo.

Qua quá trình triển khai Đề án, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, về nhận thức, chúng ta đã đạt được sự thống nhất cao về những vấn đề khoa học, lý luận và thực tiễn chính trị - pháp lý cốt lõi, quan trọng về Nhà nước pháp quyền và Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam để đưa vào Đề án. 

Chủ tịch nước nêu rõ, quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cường kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những thành tựu và kinh nghiệm thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam…

Chủ tịch nước yêu cầu các thành ủy, tỉnh ủy tiếp tục tổ chức nghiên cứu, thảo luận tại thường vụ, cấp ủy địa phương và tiếp tục góp ý xây dựng Đề án, đề nghị Ban Nội chính TƯ, Tổ Biên tập xây dựng Đề án khẩn trương tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện Dự thảo đề án./.

Phản hồi

Các tin khác