Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Cuộc làm việc nhằm tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Theo báo cáo của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, qua hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, phát huy được tác dụng to lớn, thiết thực, tạo được sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Các cấp ủy đã chú trọng lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt hơn công tác cựu chiến binh và chăm lo xây dựng Hội Cựu chiến binh. Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh Cựu chiến binh tạo cơ sở pháp lý, điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Cựu chiến binh; quan tâm nâng cao đời sống và thực hiện các chế độ chính sách đối với cựu chiến binh và hội viên cựu chiến binh. Sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội với Hội Cựu chiến binh ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, phát huy tiềm năng to lớn của cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội Cựu chiến binh không ngừng phát triển toàn diện cả về tổ chức và hội viên, hoạt động có hiệu quả, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo trong cựu chiến binh; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; vận động, tập hợp, phát huy vai trò của cựu quân nhân ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. Tuyệt đại đa số cựu chiến binh giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới. Nhiều cựu chiến binh được tín nhiệm bầu vào cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp, tham gia chính quyền và đoàn thể ở cơ sở. Cựu chiến binh cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp đã phát huy vai trò gương mẫu, tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Hội Cựu chiến binh tiếp tục khẳng định là lực lượng nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

Về một số hạn chế, tồn tại, việc kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các chủ trương trong Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị chưa thường xuyên, kịp thời; sự phối hợp của chính quyền, các cơ quan chức năng trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cựu chiến binh có việc còn chậm, chưa đồng bộ. Phong trào hoạt động của cựu chiến binh chưa đồng đều, có mặt kết quả còn hạn chế chưa tương xứng với vị thế của cựu chiến binh.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao Hội Cựu chiến binh đã kết quả tốt Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong đó, nổi bật là: Hội Cựu chiến binh đã làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và những vấn đề liên quan đến cựu chiến binh, qua đó không chỉ nâng cao nhận thức trong nội bộ Hội, mà còn góp phần lan tỏa vấn đề này trong xã hội. Hội đã tiếp tục cụ thể hóa gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đã tiến hành sửa đổi các quy định, quy chế làm việc, tiếp tục cập nhật vấn đề liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổ chức để đảm bảo cho Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Hội Cựu chiến binh đi vào cuộc sống đồng bộ, có hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Hội Cựu chiến binh là một tổ chức có trách nhiệm tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đô thị văn minh... Đặc biệt trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, Hội Cựu chiến binh là tổ chức có bản lĩnh, có năng lực, có kinh nghiệm đối vấn đề này, bên cạnh đó góp phần cùng cả nước giải quyết vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội. Hội Cựu chiến binh cũng có góp phần phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp không chỉ của cựu chiến binh mà còn của nhân dân, để Đảng, chính quyền cơ sở kịp thời nghiên cứu, giải quyết. Bên cạnh đó, Hội thực hiện tốt phong trào cựu chiến binh giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt cho những cựu chiến binh còn khó khăn trong cuộc sống.

Hội cựu chiến binh từ Trung ương đến cơ sở tăng cường phối hợp với toàn bộ hệ thống chính trị, cấp ủy, tổ chức Đảng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc... để nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ. Hội Cựu chiến binh cũng là lực lượng quan trọng trong công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ.

Thời gian qua, Hội đã tập trung thực hiện hai đột phá của Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Hội Cựu chiến binh, đó là đột phá về xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, cán bộ hội gương mẫu.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Hội đang tiếp tục giữ vững vai trò xứng đáng là lực lượng nòng cốt chính trị của Đảng trên mọi lĩnh vực.

Trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Hội, trong đó tập trung vào những bài học kinh nghiệm đã rút ra trong văn kiện Đại hội về sự lãnh đạo của Đảng; hoạt động của Hội phải gắn với nguyện vọng, lợi ích chính đáng của cựu chiến binh; về xây dựng, tổ chức hội; về công tác phối hợp và tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất