Tạo nguồn, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Đây là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An về nội dung này.

Xin đồng chí cho biết việc triển khai các chỉ tiêu công tác Đảng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại tỉnh Long An có những điểm gì nổi bật?

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định 17 chỉ tiêu chủ yếu để tổ chức triển khai thực hiện nhằm phát triển toàn diện các mặt kinh tế - chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh đến năm 2025, hướng đến mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả,… Theo đó, đến năm 2025, tỉnh phấn đấu giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong đó, 2/17 chỉ tiêu chủ yếu có liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng là: chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ đạt 6.300 đảng viên và tỷ lệ tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên từ 90%.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên và phấn đấu hoàn thành đạt, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, ngay từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy luôn tích cực, chủ động theo dõi, phối hợp, đôn đốc các địa phương bằng nhiều hình thức triển khai thực hiện phù hợp và mang lại một số kết quả tích cực.

Cụ thể, tỷ lệ kết nạp đảng viên của tỉnh hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra (năm 2021 kếp nạp 1.514 đảng viên, đạt 112,15% chỉ tiêu; năm 2022 kết nạp 1.533 đảng viên, đạt 111,9% chỉ tiêu; năm 2023 kết nạp 1.667 đảng viên, đạt 107,55% chỉ tiêu). Từ đầu nhiệm kỳ đến giữa tháng 12/2023, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 5.866 đảng viên, đạt 93,11% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh.

Dự kiến chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy trong năm 2024 sẽ kết nạp 1.660 đảng viên, nâng tổng số đảng viên kết nạp trong nhiệm kỳ dự kiến đến cuối năm 2024 đạt ít nhất 7.526, đạt 119,5% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội trước 1 năm). Đồng thời, dự kiến trong giai đoạn 2020 - 2025, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới trong toàn tỉnh đạt 3-4% số đảng viên theo chỉ tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tỉnh đã có những cách làm như thế nào để đạt kết quả trên, thưa đồng chí?

Ngay sau Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 01-CTr/BTCTU, ngày 15/4/2021, về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh nhằm xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và phân công cụ thể từng tổ chức cơ quan để triển khai thống nhất, đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, đối với chỉ tiêu kết nạp đảng viên 6.300 đảng viên mới trên toàn tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện 3 bước để triển khai thực hiện:

Thứ nhất, rà soát, xác định số lượng, tỷ lệ phát triển đảng viên từng năm trong nhiệm kỳ gắn với tính toán tỷ lệ phát triển đảng viên mới (từ 3 - 4%) theo Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Thứ hai, phối hợp Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương rà soát, thống kê nguồn có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bồi dưỡng, giới thiệu cho đảng cả nhiệm kỳ và hàng năm ở từng đơn vị, địa phương (nguồn kết nạp cơ bản phải đảm bảo cao 1,5 - 2 lần so với chỉ tiêu dự kiến); đề xuất chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hằng năm trên cơ sở thống nhất với thường trực, ban thường vụ cấp ủy.

Cuối cùng, thông báo giao chỉ tiêu kết nạp Đảng hằng năm; thành lập các tổ khảo sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong kết nạp đảng viên; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo chỉ đạo của Trung ương.

Tại các địa phương, công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy quan tâm thực hiện, luôn chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kiểm điểm, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII). Từng cấp ủy Đảng có chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên, đảm bảo chất lượng, chú trọng những đối tượng là đoàn viên thanh niên, công nhân, giáo viên, học sinh, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong khu dân cư, cán bộ dân quân tự vệ, dự bị động viên, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, tỷ lệ đảng viên trẻ, nữ, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ tăng theo từng năm.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên đảm bảo theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và hằng năm. Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt trung bình 96,75% (năm 2021 đạt 96,2%; năm 2022 đạt 97,15%); đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trung bình đạt trên 96,8% (năm 2021 là 96,5%; năm 2022 là 97,2%). Năm 2023 có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Xin đồng chí cho biết những giải pháp trong thời gian tới của Long An để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra?

Để hoàn thành 2 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và nhận xét, đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên ngày càng đi vào thực chất, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tham mưu tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương và Quy định số 124 của Bộ Chính trị đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Trong đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai công tác kết nạp đảng viên đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; theo dõi, tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tăng cường quản lý đảng viên đi nước ngoài và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư.

Tỉnh tập trung nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý; chủ động nghiên cứu, tham mưu đổi mới nội dung kiểm điểm, định lượng mức độ đạt được của từng tiêu chí cụ thể và tiêu chuẩn từng mức chất lượng; hoàn thiện các biểu mẫu, trình tự, thủ tục cho phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, đối tượng đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và đặc điểm, tình hình địa phương, lĩnh vực, ngành nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất