Tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái. (Ảnh: TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái. (Ảnh: TTXVN)

Quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về đạo đức, Bắc Giang tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương và những điều đảng viên không được làm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, Bắc Giang phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình; mỗi cán bộ, đảng viên là một tấm gương về đạo đức, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Bắc Giang cũng thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, trước hết là cấp ủy viên các cấp, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tỉnh đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, tạo ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất, đạo đức gắn với hoàn thành nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh Bắc Giang đã quan tâm thực hiện công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 30/8/2021 về nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái gắn với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo, quản lý, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm.

Từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với 16 tập thể, 84 cá nhân có hạn chế, khuyết điểm. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với 153 tập thể, 295 cá nhân theo thẩm quyền.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang chỉ đạo các tập thể, cá nhân lựa chọn đăng ký nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó cần tập trung giải quyết dứt điểm; cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đăng ký những việc tốt làm theo Bác, gắn với chức trách nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 20.977/21.628 việc đăng ký của tập thể (đạt 97%); hoàn thành 393.130/400.281 việc đăng ký cá nhân (đạt 98,1%); một số vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm, những vấn đề còn hạn chế, yếu kém đã được lựa chọn và tập trung giải quyết.

Tỉnh Bắc Giang quan tâm xây dựng các chuẩn mực đạo đức, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hằng ngày; lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang kết hợp giữa giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước với giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo điều kiện cho cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất