Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Hội thảo thuộc Đề tài “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội”

Hội thảo thuộc Đề tài “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội”

Hội thảo thuộc Đề tài “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội” thuộc mã số KX.04.33/21-25. 

55 bài tham luận của các nhà khoa học với các nội dung xoay quanh chủ đề của Hội thảo đều có giá trị, hàm lượng khoa học và thực tiễn cao, một số tham luận được đầu tư nghiên cứu rất công phu. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nếu được nghiên cứu, triển khai trên thực tiễn.

Các tham luận đã dự báo cụ thể về những vấn đề tác động đến cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trong thời gian tới như: Tình hình chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, xã hội và những vấn đề an ninh phi truyền thống... của thế giới, khu vực và trong nước; sự đấu tranh gay gắt giữa tư tưởng cộng sản và một số khuynh hướng tư tưởng trên thế giới hiện nay; sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật hiện nay, đặc biệt là công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có rất nhiều vấn đề cụ thể về kỹ thuật chúng ta không thể kịp nắm bắt được; Âm mưu, mục đích, nội dung, phương thức, thủ đoạn phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trên môi trường mạng xã hội trong thời gian tới; Sự phát triển của mạng xã hội trên thế giới và ở trong nước về xu thế, đặc điểm, quy mô, tính chất, tốc độ phát triển…, những nguy cơ, thách thức cho các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia chưa làm chủ được các nền tảng mạng xã hội, nhất là những nguy cơ mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị có thể lợi dụng các tính năng của mạng xã hội để tổ chức các hoạt động chống phá. Trong khi đó, đây đang là nơi truyền tải, cung cấp thông tin và dẫn dắt dư luận của đông đảo người dân Việt Nam hiện nay.

Các tham luận cũng đã bước đầu đề xuất những quan điểm chỉ đạo, những định hướng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới; Đề xuất xây dựng quan điểm chỉ đạo như “đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội ở Việt Nam phải dựa vào dân” và “đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội cần phải đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hóa hình thức, coi trọng hiệu quả, trên tinh thần chủ động, cảnh giác, thường xuyên, kiên trì, kiên quyết, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm”. Qua đó đưa ra đề xuất tổng thể hệ thống các giải pháp nhằm đấu tranh bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội trong tình hình hiện nay.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất