Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa - Tầm nhìn chiến lược của Đảng ta
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 2/10/2023, tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 2/10/2023, tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Quan điểm của Đảng ta về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy phản ánh sâu sắc trong các văn kiện, nghị quyết Đại hội Đảng từ khóa IX đến khóa XIII, tập trung ở Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX), Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược Quân sự, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược an ninh quốc gia… Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; nghiên cứu dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước; thể hiện tư duy mới, tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng ta; trở thành phương châm lãnh đạo, chỉ đạo, nhận thức và hành động của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị về việc chủ động chuẩn bị trước một bước về mọi mặt, nhất là chuẩn bị về tâm thế, các tiềm lực, nguồn lực, thế trận để đủ sức thực thi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời bình; là cơ sở khoa học để thống nhất nhận thức, sự lãnh đạo, chỉ đạo về phòng tránh các nguy cơ xung đột, chiến tranh từ trong “trứng nước”; các mối đe dọa từ ngoài biên giới; không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

1. Chủ động quán triệt và thực hiện quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy là một khâu quan trọng đầu tiên của quy trình triển khai, đưa quan điểm của Đảng vào cuộc sống, chuyển hóa lý luận thành hoạt động thực tiễn; xử lý kịp thời, hiệu quả những nhân tố gây bất lợi do chủ quan, duy ý chí gây nên; đặc biệt là những nhân tố có thể gây đột biến, ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó, kiểm nghiệm tính đúng đắn của nhận thức, quan điểm; đánh giá hiệu quả của quá trình triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp luận cứ khoa học; bổ sung, phát triển lý luận, đề xuất quan điểm mới; làm cho nhận thức ngày càng sâu sắc hơn, nhất là chủ động quán triệt và thực hiện quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy để có đối sách, kế sách ứng phó kịp thời, hợp lý trước các tình huống.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy là cuộc chiến đấu trong thời bình, là tự mình khẳng định sức mạnh chiến thắng chính mình, có thái độ và hành động đúng đắn trong đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch. Nói một cách khác, đó là kiên quyết, kiên trì đấu tranh làm thui chột ý định, mưu đồ thôn tính, xâm lược nước ta từ trong “trứng nước” của kẻ thù, kịp thời chống lại mọi hành vi xâm lược, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN và bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; xây dựng quốc gia hùng cường, thịnh vượng; phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Việc nhận thức đúng, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy là vấn đề cơ bản, hàng đầu, có ý nghĩa quyết định mọi thành công. Vì vậy, trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào cũng cần thận trọng, đặt lên hàng đầu sự cần thiết phải tự giác và ý thức rõ ràng về vị trí, vai trò, giá trị và ý nghĩa của việc chủ động, tích cực trong quán triệt quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy trên mọi khía cạnh.

Từ đó, sử dụng có hiệu quả thời gian, lựa chọn chính xác các phương án tối ưu để chủ động triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chu đáo, hiệu quả từng mặt, từng nội dung quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trên thực tế ở phạm vi cả nước, các ban, bộ, ngành, địa phương, Quân đội, Công an và mọi người dân.

2. Chú trọng xử lý khôn khéo, hiệu quả các mối quan hệ ứng xử với các nước lớn, với các nước bạn bè truyền thống, các nước có chung đường biên giới trên đất liền và trên biển, thực hiện đúng quan điểm và nguyên tắc “bốn không” của Việt Nam. Đồng thời, nhấn mạnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc tình hình đang diễn biến phức tạp từ sớm, từ xa để lường trước mọi khó khăn, các tình huống, có quyết tâm, có phương án ứng phó và biện pháp thích ứng, xử lý khôn khéo, mạnh mẽ, quyết liệt, kiên quyết, kiên trì, chủ động đấu tranh phòng ngừa, không để xảy ra những tình huống xấu; không để bị động, bất ngờ trong bất cứ tình huống nào, cả lúc an bình, cả lúc có tình huống bất trắc xảy ra; đặc biệt là đối với các vấn đề tranh chấp chủ quyền biển, đảo.

Việt Nam có đủ thực lực, sức mạnh để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ được Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Do đó, cần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, Quân ủy Trung ương, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, Bộ Quốc phòng; không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình mới.

Phương châm chỉ đạo việc quán triệt và thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy là đẩy mạnh nghiên cứu dự báo chiến lược, nắm chắc diễn biến tình hình; kiên định mục tiêu, nguyên tắc chiến lược; linh hoạt, mềm dẻo về sách lược, lấy “bất biến ứng vạn biến”. Kiên quyết giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chủ động đấu tranh với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

Quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta là làm mọi cách có thể, chủ động chuẩn bị trước, từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy để không bị động, bất ngờ./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất