Bài 2: Đấu tranh không khoan nhượng với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
Với tinh thần hết lòng vì nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, BĐBP Hà Giang đã kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn giúp người dân sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng do thiên tai. (Ảnh: Quang Lập)

Với tinh thần hết lòng vì nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, BĐBP Hà Giang đã kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn giúp người dân sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng do thiên tai. (Ảnh: Quang Lập)

Trước sự gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội ta, cùng với các bộ, ngành trung ương, các địa phương, Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng (BQP) đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân triển khai các biện pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch với phương châm kiên trì, kiên quyết, không khoan nhượng. Trong cuộc đấu tranh không có tiếng súng với các thế lực thù địch, phần tử cực đoan, cơ hội với quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao nhất, toàn quân đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Tăng cường khả năng “miễn dịch” trước thông tin xấu độc

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 35), QUTW đã chủ động xây dựng các kế hoạch thực hiện. Trên cơ sở sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, linh hoạt của QUTW, BQP, các đơn vị toàn quân tổ chức học tập, quán triệt thực hiện một cách nghiêm túc nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác, nhận thức đúng đắn, tinh nhạy trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, trước các sự kiện mới xảy ra, trước các luồng thông tin mới, thật, giả lẫn lộn.

Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân nhận thức rõ tình hình, nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị; phân biệt được đối tượng, đối tác của cách mạng Việt Nam; tăng cường khả năng “miễn dịch” trước những thông tin xấu độc; trở thành những hạt nhân xung kích trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội, nhất là trên không gian mạng.

Đánh giá về việc thực hiện Nghị quyết số 35 trong Quân đội thời gian qua, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khẳng định: “Trong 5 năm qua, khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, chúng ta đã có nhận thức toàn diện trên tất cả các mặt, từ nhận thức về tình hình, nhận thức về phương thức, cách thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho đến triển khai nhiều giải pháp để đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ Ban Chỉ đạo 35 QUTW cho đến Ban Chỉ đạo các cấp và toàn quân. Quan trọng nhất, cái được lớn nhất chính là tạo ra sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động, nâng cao được tinh thần cảnh giác cách mạng trong toàn quân và lan tỏa tinh thần ấy, góp phần nâng cao cảnh giác cách mạng trong nhân dân, không mơ hồ, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng”.

Với sự vào cuộc chủ động, QUTW, BQP đã xây dựng lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở tất cả các đơn vị như: Xây dựng, hoàn thiện Ban Chỉ đạo 35 các cấp, thành lập nhóm chuyên gia, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 QUTW, cộng tác viên ở các cơ quan, đơn vị; kiện toàn bổ sung nhân sự, trang bị, phương tiện tác chiến cho Lực lượng 47. Đến nay, các đơn vị cơ sở đều có Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47 hiện có ở tất cả các đơn vị, hoạt động tác chiến hiệu quả.

Đấu tranh trực diện qua các phương tiện thông tin đại chúng

Ban Chỉ đạo 35 QUTW cũng đã tổ chức 3 cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (năm 2022, 2023 và 2024) từ cấp cơ sở đến cấp toàn quân. Với số lượng bài dự thi tăng lên qua mỗi năm, cuộc thi đã chứng tỏ sức lan tỏa rất lớn, tập hợp được lực lượng ngày càng đông đảo cán bộ, đảng viên tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong công tác tuyên truyền, các cơ quan thông tấn báo chí trong Quân đội, đặc biệt là Báo Quân đội, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đã xây dựng các chuyên trang tuyên truyền về các tấm gương điển hình tiên tiến nhằm lan tỏa giá trị tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm, nhận thức tích cực, đúng đắn tới nhân dân.

Các cơ quan báo chí trong Quân đội đã tổ chức nhiều chuyên mục, chuyên trang đăng tải hàng nghìn tin, bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. (Ảnh: Bích Nguyên)

Các cơ quan báo chí trong Quân đội đã tổ chức nhiều chuyên mục, chuyên trang đăng tải hàng nghìn tin, bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. (Ảnh: Bích Nguyên)

Cùng với đó, các cơ quan thông tấn báo chí đã duy trì các chuyên trang, chuyên mục phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “nhận diện sự thật” đăng tải hàng nghìn bài viết phản ánh các hiện tượng, vấn đề diễn biến phức tạp, nhận định và phân tích các vấn đề đó một cách có lý luận, thực tiễn để minh chứng đó là các quan điểm sai trái của các thế lực đưa ra nhằm chống phá Đảng, chia rẽ sự đoàn kết của nhân dân; đồng thời phân tích, hướng dẫn nhân dân và cán bộ, chiến sĩ cách nhận diện nó. Để từ đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và nhân dân có nhận thức và hành động đúng đắn, tự giác ngăn chặn và đẩy lùi thông tin xấu độc, lan tỏa thông tin tích cực tới những người xung quanh.

Như đã nói ở phần trên, các đối tượng thù địch lợi dụng triệt để ưu thế vượt trội của internet để gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta trên không gian mạng. Nhận thức rõ điều này, QUTW, BQP đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục và kịp thời định hướng cho bộ đội nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; các thủ đoạn lan truyền thông tin sai trái trên không gian mạng. Đồng thời thường xuyên nắm, báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trên mạng xã hội về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, dân tộc và Quân đội.

Về mặt tổ chức lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, Ban Chỉ đạo 35 và Lực lượng 47 các cơ quan, đơn vị đã chủ động tham mưu, kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng và thế trận, tổ chức đấu tranh với nội dung, biện pháp, cách làm sáng tạo. Với tinh thần kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, trong 5 năm qua, các cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an chủ động triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật, phát hiện, bóc gỡ, vô hiệu hóa hơn 370 tài khoản và gần 3.000 bài viết, video có nội dung xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; tổ chức 25 đợt đấu tranh, yêu cầu bóc gỡ gần 23.000 tin, bài viết có nội dung tiêu cực.../.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất