Tăng cường lãnh đạo của Đảng với công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài,Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao ký Chương trình phối hợp về công tác đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài,Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao ký Chương trình phối hợp về công tác đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026.

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 90-CTr/BDVTW-BCSĐBNG về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2021 và ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao.

Tại Hội nghị, Ban Dân vận Trung ương và Bộ Ngoại giao đã thảo luận, thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp, bàn các giải pháp thực hiện Chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Trong 5 năm qua, công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Nhận thức và hành động của hệ thống chính trị đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới được triển khai tương đối toàn diện, kịp thời.

Cùng với việc hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định, hội nhập vào xã hội sở tại tiếp tục được quan tâm, việc đổi mới và đa dạng hóa các phương thức vận động, hình thức tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương có những chuyển biến rõ nét.

Công tác huy động và phát huy nguồn lực của kiều bào đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước ngày càng được đẩy mạnh. Công tác thông tin, tuyên truyền, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, dạy và học tiếng Việt đã từng bước đáp ứng được nhu cầu của kiều bào.

Những kết quả trên đã tác động tích cực tới cộng đồng khoảng 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài đang sinh sống, làm việc ở trên 130 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% ở các nước phát triển, cộng đồng ngày càng có vai trò, vị thế, uy tín trong xã hội sở tại, gắn bó hơn với quê hương, đã và đang trở thành một trong những nguồn lực quan trọng đóng góp cho quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. Ngày càng có nhiều nhà khoa học, doanh nhân, các văn nghệ sỹ, vận động viên kiều bào về nước sinh sống, làm việc, đầu tư, kinh doanh, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao…

Các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được củng cố và phát triển về cả số lượng, thành phần tại nhiều khu vực với hình thức tổ chức, tính chất hoạt động đa dạng, phong phú, cơ cấu tổ chức tiếp tục được kiện toàn. Đồng bào ngày càng tin tưởng vào sự phát triển của đất nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng được củng cố và tăng cường.

Vận động, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký Chương trình phối hợp về công tác đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026.

Theo đó, hai bên phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước về chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trọng tâm là Nghị quyết 36-NQ/TW; Chỉ thị 45-CT/TW; Kết luận 14-KL/TW; Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, hai bên phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận nói chung và công tác đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nói riêng. Đổi mới công tác vận động, chăm lo, tập trung giải quyết sớm những vướng mắc liên quan đến quyền lợi thiết thân và chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài, triển khai mạnh mẽ công tác đại đoàn kết, kiên trì vận động những cá nhân có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng...

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và các lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. (Nguồn: baoquocte.vn)

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và các lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. (Nguồn: baoquocte.vn)

Đa dạng hóa các hình thức vận động, thu hút doanh nhân, trí thức, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là giới trẻ, tạo điều kiện thuận lợi thu hút nguồn lực chất lượng phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường hỗ trợ các hội đoàn trong công tác vận động và tập hợp cộng đồng tại địa bàn; định hướng lựa chọn, bồi dưỡng nhân tố lãnh đạo, phát triển, hỗ trợ củng cố các tổ chức hội đoàn tại các địa bàn và trong triển khai, tổ chức hoạt động.

Hai cơ quan tiếp tục duy trì trao đổi thông tin định kỳ; tổ chức các đoàn đi địa phương và ra nước ngoài làm công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức hoạt động trao đổi thông tin giữa lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và các Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm hằng năm trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất cơ chế để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, hai bên tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam... trong công tác vận động, đoàn kết rộng rãi người Việt Nam ở nước ngoài.

Hai cơ quan tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác dân vận và vận động đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác về người Việt Nam ở nước ngoài tại các cơ quan trong và ngoài nước, các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công.

Tại Hội nghị, Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao tặng một số cán bộ lãnh đạo Ban, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và lãnh đạo cấp vụ vì đã có nhiều đóng góp trong thực hiện Chương trình phối hợp./.

Phản hồi

Các tin khác