Thừa Thiên Huế đổi mới, đa dạng hoá các hoạt động hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài
Với sự tham gia của 108 đại biểu trong độ tuổi từ 16-24 tuổi, đại diện cho thế hệ trẻ NVNONN trở về từ 25 quốc gia, Trại hè Việt Nam 2022 diễn ra trong 16 ngày với lộ trình qua 09 tỉnh, thành phố, trong đó có 3 ngày hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên Huế - (Ảnh: sngv.thuathienhue.gov.vn)

Với sự tham gia của 108 đại biểu trong độ tuổi từ 16-24 tuổi, đại diện cho thế hệ trẻ NVNONN trở về từ 25 quốc gia, Trại hè Việt Nam 2022 diễn ra trong 16 ngày với lộ trình qua 09 tỉnh, thành phố, trong đó có 3 ngày hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên Huế - (Ảnh: sngv.thuathienhue.gov.vn)

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch này nhằm tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt, hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với NVNONN, Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới và Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Kế hoạch còn nhằm nâng cao nhận thức chính quyền, ban, ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Đổi mới, đa dạng hoá các hoạt động hỗ trợ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Cũng như tạo sự linh hoạt trong triển khai vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ, gắn bó với quê hương, chú trọng việc tập hợp, kêu gọi, vận động kiều bào ta ở nước ngoài, người nước ngoài yêu Huế qua đó phát huy nguồn lực to lớn, tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước; nhận thức và hành động đúng đắn, phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc; đồng thời, thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng NVNONN.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những chính sách liên quan đến NVNONN để tập hợp, kêu gọi, vận động và đề ra các chính sách, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho NVNONN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các đối tác quốc tế cùng tham gia Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.

UBND tỉnh cùng giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: Công tác tuyên truyền, vận động; Các hoạt động gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, tiếng Việt, giao lưu phục vụ NVNONN đặc biệt hướng đến thanh niên, tri thức trẻ là NVNONN; Thu hút nguồn lực của NVNONN về hỗ trợ, hợp tác đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Thực hiện đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc với cộng đồng NVNONN; Phối hợp với Ủy ban Nhà nước về NVNONN - Bộ Ngoại giao.../.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất