Hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú tại Liên bang Nga
Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

Trước toàn thể cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện bên cạnh Đại sứ quán, Đại sứ Đặng Minh Khôi ôn lại quá trình hoạt động cách mạng đầy gian khó và ý chí vượt mọi khó khăn mà Tổng Bí thư Trần Phú đã trải qua trong quãng đường tìm đến hệ tư tưởng vô sản, lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, dẫn dắt những bước đi đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua bản Luận cương chính trị do chính đồng chí chắp bút.

Trong điều kiện Đảng Cộng sản Việt Nam mới thành lập năm 1930, trình độ lý luận trong Đảng còn hạn chế, bản Luận cương chính trị đã làm rõ mục đích, nhiệm vụ, bước đi, động lực cách mạng, vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản và Đảng Cộng sản, tầm quan trọng của sức mạnh đoàn kết quốc tế đối với cách mạng Việt Nam. Cùng với Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị hợp nhất đầu năm 1930, Luận cương chính trị đã góp phần xác định rõ con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng vượt qua mọi thử thách đi tới thắng lợi vẻ vang.

Trên cương vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, đồng chí Trần Phú rất quan tâm đến vấn đề đấu tranh tư tưởng trong nội bộ Đảng, khắc phục những nhận thức lệch lạc, cơ hội, bè phái, chỉ ra những vấn đề nảy sinh từ chủ nghĩa cơ hội và khuynh hướng hòa hoãn trong Đảng. Giữ vững nguyên tắc trong xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, đề xuất những vấn đề nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng thông qua tăng cường tính chất giai cấp công nhân, kiên quyết chống lại chủ nghĩa cơ hội là cống hiến đóng góp có giá trị lý luận và chỉ đạo thực tiễn to lớn của đồng chí Trần Phú đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng thời đó. Ngày nay, những quan điểm này vẫn là vấn đề thời sự trong công tác xây dựng Đảng.

Trong cuộc đời ngắn ngủi phục vụ cho cách mạng, Tổng Bí thư Trần Phú đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đồng chí đã tranh thủ mọi điều kiện để trang bị lý luận Mác - Lênin cho cán bộ, đảng viên, kiên quyết đấu tranh khắc phục những biểu hiện ấu trĩ tả khuynh, hữu khuynh trong Đảng. Đồng chí dành nhiều công sức để xây dựng và củng cố tổ chức, kiện toàn các cơ quan từ trung ương đến các xứ ủy và các đảng bộ, nhất là ở những vùng quan trọng, bị địch đàn áp.

Trong những ngày tháng 4, tháng 5 lịch sử với những ngày kỷ niệm lớn của Đảng và dân tộc như ngày Thống nhất đất nước (30/4), ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), ngày Quốc tế lao động (1/5), Đại sứ Đặng Minh Khôi kêu gọi toàn thể các cán bộ đại diện của Việt Nam tại LB Nga phát huy tinh thần cách mạng, noi theo tấm gương của đồng chí Trần Phú, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, dùng hành động và những thành tích cụ thể trong công việc để chào đón những ngày lễ lớn của dân tộc./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất