Vận động quần chúng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Người dân xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê-rê-pốk, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tuần tra bảo vệ biên giới. (Ảnh: NDO)

Người dân xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê-rê-pốk, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tuần tra bảo vệ biên giới. (Ảnh: NDO)

Mục đích của kế hoạch là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, biên giới. Kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các biện pháp khác để bảo đảm an ninh, trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, biên giới.

Để kế hoạch đạt được mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân tộc, tôn giáo, biên giới.

Quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng cán bộ thôn, buôn, tổ dân phố, công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thực sự là nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động theo hướng lấy người dân làm trung tâm, phù hợp với đặc điểm, phong tục, tập quán, tín ngưỡng của người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, biên giới.

Đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới cùng với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới quốc gia. (Ảnh: NDO)

Đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới cùng với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới quốc gia. (Ảnh: NDO)

Nâng cao chất lượng công tác phát huy vai trò người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ có hiệu quả công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số có phẩm chất tốt, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, phù hợp với cơ cấu dân số người dân tộc thiểu số ở từng địa phương, cơ sở.

Tăng cường kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, biên giới để đánh giá chính xác, thực chất hiệu quả đạt được trong thực tế…/.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất