Phát huy công tác phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo vệ môi trường tại Lạng Sơn
Cán hộ Hội phụ nữ tuyên truyền 5 không, 3 sạch tại Chi Lăng, Lạng Sơn

Cán hộ Hội phụ nữ tuyên truyền 5 không, 3 sạch tại Chi Lăng, Lạng Sơn

Công tác phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương được quan tâm chỉ đạo thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; thực hiện hiệu quả công tác công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng chính quyền.

Trong năm 2021, với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền cũng có nhiều đổi mới để thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa bảo đảm chống dịch hiệu quả, vừa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Ủy ban MTTQ tỉnh, các Hội, Đoàn thể các cấp, các cơ quan đơn vị đã tổ chức được 1.433 cuộc hội nghị, sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền lồng ghép về xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, xây dựng môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp với hơn 65.800 lượt người tham dự.

Đoàn viên thanh niên chăm sóc, cắt tỉa hàng rào cây xanh tại Chi Lăng, Lạng Sơn

Đoàn viên thanh niên chăm sóc, cắt tỉa hàng rào cây xanh tại Chi Lăng, Lạng Sơn

Nhiều đơn vị đã có cách làm mới, sáng tạo, phát huy được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo được sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội rộng khắp trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn như: “Ngày thứ Bảy đi cơ sở xây dựng nông thôn mới của huyện Đình Lập; “Ngày Chủ Nhật đỏ chung sức xây dựng nông thôn mới” của huyện Chi Lăng,... Công tác tuyên truyền đã đi sâu vào các nội dung vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, thay đổi nếp sống, phong tục lạc hậu, đổi mới tư duy, cách thức sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an ninh, quốc phòng khu vực nông thôn./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất