Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch kiểm soát, xử lý ô nhiễm kênh Bắc Hưng Hải
Tình trạng ô nhiễm trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Tình trạng ô nhiễm trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Kế hoạch kiểm soát, xử lý ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải có mục tiêu kiểm soát có hiệu quả ngay tại nguồn các đối tượng có hoạt động xả nước thải, góp phần từng bước ngăn chặn mức độ gia tăng ô nhiễm, cải thiện chất lượng nước, hướng tới mục tiêu đạt yêu cầu sử dụng về chất lượng và trữ lượng của nguồn nước, phục vụ có hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị có liên quan trong bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng và quản lý nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải; đề xuất, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư đẩy nhanh việc cải tạo, phục hồi hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Kế hoạch đã xác định 6 nhiệm vụ với thời gian, địa điểm, đơn vị thực hiện, nội dung cụ thể để triển khai cho giai đoạn từ quý IV/2022 đến năm 2025, bao gồm: Tổ chức khảo sát, thống kê, đánh giá nguồn thải nước thải và hiện trạng môi trường nước mặt; tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có hoạt động xả nước thải vào hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải; quan trắc, đánh giá diễn biến chất lượng nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Bên cạnh đó, xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt hệ thống Bắc Hưng Hải và cơ chế chính sách cải tạo, phục hồi nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải; đầu tư hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường như công trình thu gom, xử lý nước thải, trạm quan trắc nước thải liên tục tự động, nạo vét, khơi thông dòng chảy; tổ chức cuộc họp về tổ chức thực hiện, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện Kế hoạch kiểm soát, xử lý ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Tại Kế hoạch này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Tổng cục Môi trường là đầu mối tổng hợp chung, có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng kết quả, những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan và các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 1, 2, 3 và 6 của Kế hoạch.

Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan và các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động xây dựng thuyết minh đề cương, dự toán kinh phí phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Bộ phê duyệt. Tổ chức thực hiện Nhiệm vụ 4 của Kế hoạch. Định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất gửi báo cáo kết quả thực hiện theo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và các đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ về Tổng cục Môi trường để tổng hợp chung.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, phân công, giao các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung tại các nhiệm vụ của Kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân nhằm tăng cường tính tự giác, chủ động thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất