Kinh tế thị trường định hướng XHCN tạo nguồn lực xây dựng xã hội hạnh phúc toàn diện
Ông Dương Đức Huy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai (Ảnh: vov.vn)

Ông Dương Đức Huy - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai (Ảnh: vov.vn)

Như Tổng Bí thư đã nêu trong bài viết, một đặc trưng cơ bản và thuộc tính quan trọng của định hướng XHCN trong kinh tế thị trường ở Việt Nam là “phải gắn kinh tế với xã hội”, “không ‘hy sinh’ tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần”.

“Đưa ra quan niệm phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta”, “đây không phải là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa (TBCN) và cũng chưa phải là nền kinh tế thị trường XHCN đầy đủ (vì nước ta còn đang trong thời kỳ quá độ)”, ông Dương Đức Huy cho rằng, bản thân rất tâm đắc với những nội dung này vì đó đều là những tư duy khách quan, đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm xây dựng CNXH ở Việt Nam.

Ông Dương Đức Huy cho rằng, Việt Nam cũng phải tích lũy vật chất để xây dựng CNXH thì phát triển kinh tế thị trường là xu thế chung tất yếu của thời đại. Nhưng chúng ta phải quan tâm đến các giai tầng, chăm lo đời sống nhân dân và an sinh xã hội. Xã hội cũng giống như trong gia đình, ai yếu thế hơn chúng ta phải quan tâm hơn, làm sao để không bỏ lại ai ở phía sau, khoảng cách người giàu với người nghèo thu hẹp lại.

Bài viết của Tổng Bí thư cũng phân tích rõ đặc trưng cốt yếu của phương thức sản xuất và tiêu dùng TBCN, kéo theo hệ lụy là bản thân xã hội tư bản cũng như cả nhân loại đang phải gánh chịu. “Đó là hậu quả của một quá trình phát triển kinh tế - xã hội lấy lợi nhuận làm mục tiêu tối thượng, coi chiếm hữu của cải và tiêu dùng vật chất ngày càng tăng làm thước đo văn minh, lấy lợi ích cá nhân làm trụ cột của xã hội”.

Chúng ta cần một xã hội “không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người”, “hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội”, khác hẳn về bản chất so với “xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe nhóm”.

Theo ông Huy, xã hội Việt Nam ta đang hướng đến là một xã hội hạnh phúc toàn diện, trong đó con người đóng vai trò trung tâm.Xây dựng CNXH còn hướng đến mục tiêu cao cả hơn, đó là “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, đó là mục tiêu bao trùm toàn xã hội chứ không phải chỉ là cá nhân con người. Bởi vì, nếu chúng ta chỉ xét dưới góc độ hạnh phúc của người dân thì đôi khi đó là mục tiêu người ta cho rằng chỉ cần hạnh phúc với những gì mình đang có chứ không nhìn rộng ra hơn được nữa.

Bài viết của Tổng Bí thư đề cập, chúng ta đang phát triển một nền “kinh tế thị trường mới”, “tiếp thu có chọn lọc” thành quả của nhân loại, trong đó “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”, các thành phần kinh tế khác được khuyến khích phát triển bình đẳng, lành mạnh; “vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH”.

Ông Huy cho rằng, cách chúng ta sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối kinh tế trong những năm qua khẳng định hình ảnh một nhà nước “của dân”, “do dân” và “vì dân”, thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Thành quả minh chứng sau 35 năm đổi mới là "chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay" như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, chính thế giới cũng phải công nhận điều này./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất